PRIME MINISTER MENACHEM BEGIN AT THE MEETING IN MEMORY OF ZEEV JABOTINSKI.

ëéðåñ çâéâé áäéëì äúøáåú ìöéåï îàä ùðä ìäåìãúå ùì æàá æ’áåèéðñ÷é. áöéìåí, øä»î îðçí áâéï ðåùà ãáøéí.