Right wing activists demonstrate against the annual gay parade in Jerusalem, on July 29, 2010. Photo by Nati Shohat/Flash90. *** Local Caption *** îöòã äâàååä
îöòã
ôòéìé éîéï
äôâðä
îçàä